Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen ICTSTART en haar wederpartijen; de opdrachtgever en/of klant.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor ICTSTART alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk Schriftelijk is aanvaard.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ICTSTART: het bedrijf ICTSTART ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71108300.
ICTSTART Website: de website van ICTSTART, bereikbaar via het domein https://www.ictstart.com.

Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ICTSTART een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met ICTSTART daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Opdrachtgever en/of Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf waarmee ICTSTART de Overeenkomst sluit.

Diensten: de dienst(en) zoals geleverd door ICTSTART aan Opdrachtgever en gespecificeerd in de Offerte.
Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logos, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen ICTSTART en Klant op grond waarvan ICTSTART Diensten levert aan Klant.
Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade.

Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patient geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Offerte en aanvaarding

 1. ICTSTART stelt een offerte op waarin ICTSTART aangeeft welke werkzaamheden (de Diensten) ICTSTART aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
 2. In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud aan de hardware en software van Opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, levering van hardware, levering van software onder licentie, het leveren van diensten in de Cloud, het leveren van ondersteuning op afstand, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
 3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. ICTSTART kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door ICTSTART. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
 5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat ICTSTART werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever ICTSTART verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen.

Levering van de Diensten

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door ICTSTART of onder supervisie van ICTSTART uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. ICTSTART zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. ICTSTART biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 3. Door ICTSTART opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking. Deze levertijd is gebaseerd op vergelijkbare reeds uitgevoerde projecten.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ICTSTART aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan ICTSTART worden verstrekt. De termijn waarbinnen ICTSTART de Overeenkomst dient uit te voeren, start niet eerder dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door ICTSTART zijn ontvangen.
 5. Opdrachtgever zal ICTSTART toegang geven tot alle plaatsen en Accounts onder haar beheer (zoals webhosting- en emailaccounts) die ICTSTART redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 6. ICTSTART garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft ICTSTART het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. ICTSTART is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 7. ICTSTART is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 8. ICTSTART heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover ICTSTART niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 9. ICTSTART zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte of de overeengekomen SLA.

Verplichtingen van de Opdrachtgever en/of Klant

 1. Klant is en blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor het beheer en backup van eigen data, gegevens, inloggegevens, wachtwoorden, codes en sleutels.
 2. Klant mag de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico, tenzij de Dienst uitdrukkelijk als geschikt voor dergelijke toepassingen is aangemerkt. Indien geen van de Diensten als geschikt is aangemerkt, kan Klant een verzoek indienen bij ICTSTART voor een maatwerkovereenkomst.
 3. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van ICTSTART dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Gedragsregels

 1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of ICTSTART van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Indien naar het oordeel van ICTSTART hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ICTSTART of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is ICTSTART gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 1. ICTSTART is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 2. Hoewel ICTSTART ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is ICTSTART nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 3. Het is Klant niet toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Klant dient ICTSTART in dat geval te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers.

Bepalingen over onderhoud

 1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software conform de offerte of nadere afspraak.
 2. ICTSTART zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware (‘patches’) of reserve-onderdelen. ICTSTART is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
 3. Als onderdeel van het onderhoud zal ICTSTART zich inspannen om fouten in de hardware en/of software te herstellen. ICTSTART is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de hardware en/software wezenlijk kunnen veranderen zal ICTSTART hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
 4. ICTSTART zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de hardware en/of software. ICTSTART is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de hardware en/of software kan belemmeren.
 5. Indien naar het oordeel van ICTSTART een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de hardware en/of software negatief kan beïnvloeden, zal ICTSTART dit Schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en ICTSTART deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor ICTSTART.
 6. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door ICTSTART geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

Bepalingen over remote support (ondersteuning op afstand)

 1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
 2. ICTSTART zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
 3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal ICTSTART in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op locatie.

Installatie en configuratie

 1. ICTSTART zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren.
 2. Opdrachtgever zal op verzoek van ICTSTART alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 3. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart ICTSTART voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door ICTSTART.

Ontwikkeling van werken

 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: Werken), heeft ICTSTART, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 1. Het is ICTSTART toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat ICTSTART open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die ICTSTART maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal ICTSTART Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 2. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Oplevering en aanvaarding

 1. ICTSTART zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal ICTSTART zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan ICTSTART doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van ICTSTART een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door ICTSTART gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde.

Prijzen en betaling

 1. Voor alle werkzaamheden zal ICTSTART factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren. Voor werkzaamheden buiten kantoortijden kan ICTSTART een toeslag bedingen van maximaal 200% van het normale tarief.
 2. ICTSTART zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever.
 3. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan ICTSTART te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat ICTSTART de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van ICTSTART blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is ICTSTART in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 7. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door ICTSTART genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Aansprakelijkheid

 1. ICTSTART is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van ICTSTART voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer inbegrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens en/of data alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat ICTSTART is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag.
 4. Opdrachtgever begrijpt dat hardware en/of software gebreken kunnen vertonen en kunnen gaan vertonen en Opdrachtgever begrijpt ook dat dit kan optreden gedurende Dienst door ICTSTART. Iedere aansprakelijkheid van ICTSTART voor enige directe en indirecte schade uitgesloten.
 5. Back-up van data en gegevens is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, daarom is iedere aansprakelijkheid van ICTSTART voor verloren data en/of gegevens en directe of indirecte schade uitgesloten.
 6. De aansprakelijkheid van ICTSTART wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever ICTSTART direct en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en ICTSTART ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ICTSTART in staat is adequaat te reageren.

Overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor ICTSTART beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover ICTSTART geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van registers, en alle netwerken in het internet; storingen in infrastructuur en/of Diensten van ICTSTART die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van ICTSTART; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeel (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de offerte.
 2. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is ICTSTART gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. ICTSTART is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 4. De Overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Wijzigingen in Overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 2. ICTSTART mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 3. ICTSTART mag prijswijzigingen aan hem opgelegd door leveranciers te allen tijde doorbelasten aan Opdrachtgever.

Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar ICTSTART gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder Schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door ICTSTART ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de ICTSTART Website, alsmede in facturen en offertes zijn onder voorbehoud van typefouten.